درباره ما

پایگاه خبری ویردار خبر رابیشتر بشناسیذ.

صاحب امتیاز : ابراهیم سپهوند

مدیرمسوول: صغری سپهوند

نشانی دفتر مرکزی: لرستان، خرم ‎آباد، فلک الدین، ذالفقار ۱۸ سبحان ۷

۰۹۱۶۹۶۹۴۵۸۳

مرکز تماس شهروند خبرنگار

۰۹۱۶۳۶۷۷۴۱

گزارشگر ویردار خبردر واتساپ

۰۹۱۶۳۶۷۷۴۴۱

گزارشگر ویردار خبر در رسانه ها

۰۹۱۶۹۶۹۴۵۸۳

آخرین اخبار در پیج رسمی ویردار خبر