" /> کروناویروس(Coronavirus) به روایت دکتر رضا سالاری

شما اینجا هستید

    ,عمومی » کروناویروس(Coronavirus) به روایت دکتر رضا سالاری

بازدیدها: 117به گزارش سرویس پزشکی ویردار خبر دکتر رضا سالاری اظهار داشت که کروناویروسها، خانواده بزرگی ازویروسهاهستندکه درانسان وحیوانات ایجادآلودگی وبیماری می کنند درانسان ویروسهای کرونا باعث عفونتهای تنفسی ازیک سرماخوردگی ساده تا بیماریهای حادوشدیدمثل مرس(MERS) وسارس(SARS) می شوندجدیدترین ویروس این خانواده ، ویروس کرونا یا COVID-19 است. ویژگی این ویروس انتشارساده وماندگاری آن درجمعیت […]

بازدیدها: 117

به گزارش سرویس پزشکی ویردار خبر دکتر رضا سالاری اظهار داشت که کروناویروسها، خانواده بزرگی ازویروسهاهستندکه درانسان وحیوانات ایجادآلودگی وبیماری می کنند درانسان ویروسهای کرونا باعث عفونتهای تنفسی ازیک سرماخوردگی ساده تا بیماریهای حادوشدیدمثل مرس(MERS) وسارس(SARS) می شوندجدیدترین ویروس این خانواده ، ویروس کرونا یا COVID-19 است. ویژگی این ویروس انتشارساده وماندگاری آن درجمعیت های بعضی مناطق جغرافیایی آلوده است که بدرستی نمی دانندچگونه وازکجادچارآلودگی به این ویروس شده اند.

 اززمان ورودویروس به بدن تاظهورعلائم از1 روزتا14 روزمتغیراست.بیشترافرادیکه که به ویروس آلوده می شوندمعمولادارای علائم خفیف هستندشروع تدریجی دارند.بعضی افرادویروس واردبدنشان می شودوآلوده می شونداماعلائمی نشان نمی دهندبیمارهم نمی شوند.بیشترافرادمبتلا(80%)بدون درمان خاصی بهبودپیدامی کنندبعضی افرادممکن است علائم شدیدبالینی ازخودنشان دهند.

1نفرازهر6نفرکه به ویروس COVID-19 مبتلاهستندبه صورت جدی بیمارمی شوندومشکل تنفسی پیدا می کنند.افرادمسن وافرادیکه بیماری زمینه ای قبلی مثل فشارخون بالا،مشکلات قلبی،دیابت دارند بیشتردرمعرض تشدیدعلائم بیماری هستندمرگ ومیرناشی ازبیماران به علت ویروس کرونا 2% است.افرادی که سرفه،تب،تنگی تنفس دارندبایدتحت مراقبت پزشکی قرارگیرند.

روش انتقال ویروس ازفردبه فرد، بیشتر بوسیله ذرات وقطرات مایعی که باسرفه وعطسه کردن ازدهان ودماغ پرتاب می شوند صورت می گیرد ازطریق دستگاه تنفسی ودهانی واردبدن افراددیگرمی شود (بنابراین رعایت فاصله یک مترباافراد، اهمیت پیدامی کند) . قطرات حاوی ذرات آلوده به ویروس ، روی اشیاء وسطوح می توانندباقی می مانندافرادباتماس دست بااین اشیاءوسطوح وسپس بادست زدن یامالیدن به چشمهاوبینی ودهان، انتقال پیدامی کند.

آیاکسی که ویروس رادربدن داردوسرفه نداردمنتقل می کند؟بسیارکم است.انتقال بیشترازکسی که ویروس دربدن داردوسرفه می کندمنتقل می شودامابیشترافرادآلوده که علائم ندارندیا ممکن است سرفه خفیف داشته باشنداما تب نداشته باشندامکان انتقال وجوددارداماروش اصلی انتقال نیست.

انتقال ویروس ازطریق گوارش ومدفوع فردمبتلاخیلی پایین است امادرمدفوع فردویروس وجودداردبه این دلیل شستن دستها باآب وصابون بعدازدستشویی وقبل ازغذالازم است اماروش عمده انتشارویروس نیست.

شایعترین علائم شامل: تب،خستگی،سرفه خشک،تنگی نفس است بعضی بیماران ممکن است درد،احتقان وگرفتگی بینی،آبریزش بینی،گلودردواسهال داشته باشند.درفرم شدیدبیماری،عفونت باعث پنومونی یاذات الریه، نارسایی کلیه ومرگ ومیرمی شود.

نکات موردتوجه درپیشگری ازابتلابه ویروس کرونا:

-شستشوی مرتب ومنظم دستها باآب وصابون یاهرمایعی که پایه الکلی داردویروسهای روی دست راازیبن می برد.

– کسی که علائمی مثل سرفه ویاعطسه داردومشکوک به آلودگی به ویروس است ترشحات حاوی ویروس می باشدفاصله حداقل یک متریابیشتربادیگران بایدرعایت شود.

-دستها باسطوح مختلف تماس دارنداگراین سطوح آلوده به ویروس شده باشندبا دست زدن یامالیدن دستها به چشمها، بینی ودهان ، ویروس انتقال پیدامی کند.

-رعایت نکات بهداشتی تنفسی فردی وجمعی:

اگرکسی عطسه یاسرفه می کندبایدجلودهان وبینی خودرابا آرنج خم شده یادستمال کاغذی بپوشاندودرسطل بیاندازدکه درهواپخش نشودوباعث آلودگی دیگران نشود.

-.

-اگرکسی تب وتنگی نفس دارد پیگیری مراقبت های بهداشتی لازم است وازدستورات وراهنمایی وتوصیه های پرسنل بهداشتی درمانی استفاده کند.

-همه غذاهای پختنی بخصوص گوشت وتخم مرغ،کامل پخته شوند.

-افرادیکه طی 14 روزگذشته درمناطق آلوده بوده انددرخانه بمانندحتی اگرعلائمی مثل سردرد وآبریزش خفیف دارندتازمانیکه بهبودی حاصل کنیدپرهیزازتماس بادیگران لازم است اما درتماس باپرسنل بهداشتی باشید وخدمات وآموزش های موردنیازبهداشتی رادریافت کنیداگرتب ،سرفه ودچارتنگی تنفس شدیدهستیدسریعاپیگیراقدامات درمانی ومراقبتی باشیدوازتماس های قبلی ومسافرت های اخیرداشته اید پرسنل بهداشتی رامطلع سازیدتاشمارادردسترسی به امکانات تشخیصی ودرمانی کمک کنندوارانتشاراین ویروس وویروسهای دیگرجلوگیری گردد.

تهیه کننده: دکتررضا سالاری

نویسنده خبر::

دسته بندی: ,عمومی, علمی پزشکی, لرستان, مقالات برچسب ها:

به اشتراک بگذارید :

خبرپیشنهادی
حبر مرتبط

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

- کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
- آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد